ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บุคลากร ทำเนียบศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด


ทำเนียบรายชื่อ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ปีการศึกษา

 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์

Subspecialty

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

1.   

2548

พญ. อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล  (สุรีพร  ตนุภัทรชัย)

พัฒนาการและพฤติกรรม

รพ. ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น

2.  

2550

พญ. อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง

โรคติดเชื้อ

รพ.ศ. ขอนแก่น

3.  

2550

พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

4.  

2552

นพ. วรวุฒิ  ศิวประภากร

โรคหัวใจ

รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบล

5.  

2552

นพ. วัชรินทร์  อยู่สำราญ

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ. กรุงเทพ-ขอนแก่น

6.  

2553

นพ. ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

รพ.ศ. ขอนแก่น

7.  

2553

พญ. สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย

พัฒนาการและพฤติกรรม

รพ. พญาไทศรีราช จ.ชลบุรี

8.  

2553

พญ. พรพิมล โรจนครินทร์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบล

9.  

2554

นพ. ตระการ  แซ่ลิ้ม

โรคไต

รพ.ศ. ขอนแก่น

10.        

2555

พญ. สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ. สกลนคร

11. 

2557

นพ. พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

12.        

2558

พญ. ปิยธิดา วงศ์มาศ

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ภาควิชากุมารฯ ม.ขอนแก่น

13.        

2558

พญ. ลีลารพิน จงวัฒนสวัสดิ์ 

พัฒนาการและพฤติกรรม

ภาควิชากุมารฯ  ม.นวมินทราธิราช

14.        

2560

พญ. ชุติมน กองสัมฤทธิ์

พัฒนาการและพฤติกรรม

รพ. ทหารอากาศ (สีกัน)

15.        

2560

นพ. ภารดร จันทร์อ่อน

โรคหัวใจ

รพ. อุดรธานี

16.        

2560

พญ. สุภารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ. ร้อยเอ็ด

17.        

2561

พญ. นลินี ยมศรีเคน

พัฒนาการและพฤติกรรม

รพ. มหาสารคาม

18.        

2561

พญ. วนาลี อัครโชติสกุล

โรคไต

รพ. มุกดาหาร

19.        

2561

พญ. นัทกานต์ สังฆะ

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

รพ. ศรีษะเกษ

20.       

2562

พญ. พรพิมล ตั้งสุริยานนท์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ลาออก

21.        

2562

พญ. นัชชา ช้างเศวต

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ลาออก

22.        

2563

พญ.น้ำทิพย์ บุญประสิทธิ์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

2021/07/28 - Chanyut Suphakunpinyo