ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บุคลากร ทำเนียบศิษย์เก่าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน


ทำเนียบรายชื่อ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Update 07-2564


 

รุ่น

ปี พ.ศ.เข้ารับการฝึกอบรม

พจบ/พชท

ปี พ.ศ.

ที่จบ

(ปีการศึกษา)

ชื่อ-สกุล / (ชื่อ-สกุลเดิม)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์

Subspecialty

1.      

1

2526

พจบ

2528

1. พญ. จามรี ธีรตกุลพิศาล

SMC รพ.ศรีนครินทร์

โรคระบบการหายใจ

2.     

 

 

 

2528

2. นพ. สุรพล เวียงนนท์

รพ. สุธาเวช ม.มหาสารคาม

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

3.     

2

2527

พจบ

2529

1. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อธิการบดี  ม.ขอนแก่น

โภชนาการ

4.     

 

 

 

ลาออก

2. นพ. วรพงษ์ เวชนิยม*

รพ. สมิติเวช กทม.

 

5.     

 

 

 

ลาออก

3. พญ. บุษกร แต้ศิริ* 

รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบล

 

6.     

3

2528

พจบ

2530

1. นพ. วิฐารณ บุญสิทธิ์

ภาควิชากุมารฯ ศิริราชพยาบาล

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

7.     

 

 

 

2530

2. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ

รพ. มนารมณ์ กทม.

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

8.     

 

 

พชท

2531

1. นพ. นพฤทธิ์ อินศร

รพ. สมิติเวช กทม.

 

9.     

 

 

 

2531

2. นพ. ดวงใจ ประยูรชาติ

รพ. ศุภมิตร  จ.สุพรรณบุรี

 

10.   

 

 

 

2531

3. พญ. พันธุ์ทิพย์ เจริญวงศ์

รพ. โรงงานยาสูบ  กทม.

 

11.     

 

 

 

2531

4. พญ. เสาวนีย์ แสงอรุณ

รพ. พระนั่งเกล้า

 

12.    

4

2529

พจบ

2532

1. นพ. ชูชัย ขวัญขจรเกียรติ

รพ. สมิติเวช  จ.ชลบุรี

 

13.    

 

 

 

2532

2. นพ. อำนาจ จิรานุภาพ

รพ. บางโพ  กทม.

 

14.    

5

2530

พชท

2533

1. นพ. สุนทร ม่วงมิ่งสุข

StLouis, USA.

โรคหัวใจ

15.    

 

 

 

2533

2. นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุล

ภาควิชากุมารฯ ม.จุฬาลงกรณ์

โรคไต

16.    

 

 

 

2533

3. นพ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์   

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ประสาทวิทยา

17.    

 

 

 

2533

4. พญ. สายใจ บุญสิทธิ์ 

คลินิกส่วนตัว  

 

18.    

6

2531

พจบ

2533

1.  พญ. สิรินาถ เวทยะเวทิน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์

 

19.    

 

 

 

2533

2.  พญ. วรารัตน์ สิงห์ขวา

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า กทม.

โรคไต

20.   

 

 

 

ลาออก

3นพ. สมเกียรติ แซ่อึ้ง*

คลินิกส่วนตัว  จ.กระบี่

 

21.    

 

 

พชท

2534

1. พญ. เตือนจิต คำพิทักษ์ 

ภาควิชาชีวเคมี  ม.ขอนแก่น

 

22.   

 

 

 

2534

2. นพ. บุญไชย ประภากรมโน

รพ. บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

 

23.   

 

 

 

2534

3. นพ. เสรี วุฒินันท์ชัย

รพ. พิจิตร

 

24.   

 

 

 

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

4พญ. วณิชา บูรพาชีพ*

ต่างประเทศ (USA)

 

25.   

7

2532

พชท

2535

1. นพ. ภพ โกศลารักษ์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคติดเชื้อ

26.   

 

 

 

2535

2. พญ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

27.   

 

 

 

2535

3. พญ. สุทธนิศา ตรานุชรัตน์

 

 

28.   

 

 

 

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

4นพ. กฤติวิกรม ดุรงค์พิศิษฐ์กุล*

ภาควิชากุมารฯ ศิริราชพยาบาล

โรคหัวใจ

29.   

8

2533

พชท

2536

1. พญ. อินทุ์สุดา แก้วกาญจน์

รพ. วัดไร่ขิง  จ.ปทุมธานี

พัฒนาการและพฤติกรรม

30.   

 

 

 

2536

2. พญ. วนิดา พิสิษฐ์กุล (เจียรสุมัย)

รพ. ธนบุรี 2

 

31.    

 

 

 

2536

3. พญ. รุจิรัตน์ บุญลิขิต 

(รตโนภาส)

รพ. พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

 

32.   

 

 

 

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

4พญ. พรรณเพ็ญ จริยวิลาศกุล*

 

 

33.   

9

2534

พชท

2537

1. นพ. ยุทธพงษ์ บุญใจ 

รพ. เอกชล1

 

34.   

 

 

 

2537

2. พญ. ปนัดดา สมานคติวัฒน์ 

(พลสวัสดิ์วานิช)

รพ. นวมินทร์กทม.

 

35.   

 

 

 

2537

3. พญ. นิตยา วิษณุโยธิน 

รพ. มหาราชนครราชสีมา 

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

36.   

 

 

 

2537

4. พญ. อาภัสสร วัฒนาศรมศิริ

รพ. วิภาวดี กทม.

โรคระบบการหายใจ

37.   

10

2535

พจบ

อว.กุมาร

1นพ. อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์

รพ. ชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ

 

38.   

 

 

พชท

2538

1. นพ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

พัฒนาการและพฤติกรรม

39.   

 

 

 

2538

2. พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ 

(วิสูตรานุกูล)

ภาควิชากุมารฯ ม.ธรรมศาสตร์

โรคติดเชื้อ

40.   

 

 

 

2538

3. พญ. อัจฉรา มิตรปราสาท 

(ศิริเลิศพิทักษ์)

รพ. สุรินทร์  จ.สุรินทร์

 

41.    

 

 

 

2538

4. พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ 

(รัตนาโภ)

รพ. เมดพาร์ค กทม.

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

42.   

11

2536

พจบ

2538

1.    พญ. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล 

2.    (พรหมโคตร)

ภาควิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น

 

43.   

 

 

พชท

2539

1. นพ. สุรศักดิ์ ตั้งศรีเสรี

คลินิกส่วนตัว จ.ขอนแก่น

 

44.   

 

 

 

2539

2. พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

โรคติดเชื้อ

45.   

 

 

 

2539

3. นพ. ไพบูลย์ ปิยะบัณฑิตกุล

รพ. ขอนแก่น-ราม จ.ขอนแก่น

 

46.   

 

 

 

2539

4. พญ. กอบกุล วัฒนะวงษ์ 

(ลิมป์กิตติกุล)

รพ. บีเอนเอช กทม.

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

47.   

12

2537

พจบ

2539

1. พญ. เรืองศรี ชัยวิรัตน์

รพ. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 

48.   

 

 

 

2539

2. พญ. สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง

รพ. เปื่อยน้อย จ.ขอนแก่น

 

49.   

 

 

 

2539

3. พญ. ศศิธร ตั้งสวัสดิ์

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

 

50.   

 

 

พชท

2540

1. พญ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

51.    

 

 

 

2540

2. พญ. ศุกระวรรณ อินทรขาว (เถื่อนนาดี) 

ภาควิชากุมารฯ ม.ธรรมศาสตร์

โรคทางเดินอาหารและตับ

52.   

 

 

 

2540

3. พญ. จรรยา จิระประดิษฐา

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

53.   

 

 

 

2540

4. พญ. ภัทรวดี สิรินันทน์ 

(งามเนตร) 

รพ. เสรีรักษ์ กทม.

 

54.   

 

 

 

2540

5. พญ. วิชุลดา เกียรติมงคล 

รพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

55.   

13

2538

พชท

2541

1. พญ. สุวรรณี วิษณุโยธิน 

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคไต

56.   

 

 

 

2541

2. พญ. ภัทรา ฤชุวรารักษ์

รพ. ขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

พัฒนาการและพฤติกรรม

57.   

 

 

 

2541

3. พญ. ยุพิน วานิชทวีวัฒน์

รพ. พระปิ่นเกล้า กทม.

โรคระบบการหายใจ

58.   

 

 

 

2541

4. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล

เวชศาสตร์เขตร้อน  กทม.

 

59.   

14

2539

พชท

2542

1. พญ. รังสิมา โล่เลขา

โครงการเอดส์โลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ

โรคติดเชื้อ

60.   

 

 

 

2542

2. พญ. อัจฉรา เสถียรกิจการชัย

ภาควิชากุมารฯ ศิริราช

เวชพันธุศาสตร์

61.    

 

 

 

2542

3. พญ. อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล (สุรีพร  ตนุภัทรชัย)

รพ. ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น

พัฒนาการและพฤติกรรม

62.   

 

 

 

2542

4. นพ. ยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

โรคหัวใจ

63.   

15

2540

พจบ

อว.กุมาร

1นพ. อนุพงษ์ (วรพงษ์) จงเจริญยานนท์

รพ. เมืองเลยราม

 

64.   

 

 

พชท

2453

1. พญ. เพ็ญนภา วังคะฮาต (สุขกสี)

รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

 

65.   

 

 

 

2543

2. นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต

ภาควิชากุมารฯ มศว.

โรคติดเชื้อ

66.   

 

 

 

2543

3. นพ. ธนกฤต (วิรวิชย์) จินตวร

รอง ผอ สถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

67.   

 

 

 

2543

4. พญ. อังคณา วินัยชาติศักดิ์ 

(แซ่อึ้ง)

รพ. มหาราชนครราชสีมา

โรคเลือดและโรคมะเร็ง

68.   

16

2541

พชท

2544

1. พญ. ผกามาศ จันทร์เทพย์

รพ. นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา จ.อุดรธานี

 

69.   

 

 

 

2544

2. พญ. ฉันทนา ศิริอาภากุล

ศูนย์สาธารณสุข ห้วยขวาง กทม.

 

70.   

 

 

 

2544

3. พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล (เลขานนท์)

รพ. บีเอ็นเอช กทม.

โรคระบบการหายใจ

71.    

 

 

 

2544

4. นพ. อารยะ ตังคโนภาส

 

 

72.   

17

2542

พจบ

2544

1. พญ. มะลิวัลย์ มากมน 

รพ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

 

73.   

 

 

 

2544

2. พญ. จิตนรินทร์ พิริยสถิต 

ไลออนส์สุพรรณหงส์

 

74.   

 

 

พชท

2545

1. นพ. อรุชา (อรุณ) ตรีศิริโชติ

ภาควิชากุมารฯ  มศว.

ตจวิทยา

75.   

 

 

 

2545

2. พญ. พนอจิต ถาวรวัฒนยงค์

 

พัฒนาการและพฤติกรรม

76.   

 

 

 

2545

3. พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล

ภาควิชากุมารฯ  รพ.รามาธิบดี

ประสาทวิทยา

77.   

 

 

 

2545

4. พญ. สุทธิพร สถิตพิมพา

รพ. กรุงเทพระยอง จ.ระยอง

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

78.   

18

2543

พจบ

2543

1. นพ. สถาพร ณ ราชสีมา

รพ. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

 

79.   

 

 

 

2543

2. พญ. นิภาพร โกมาสถิตย์ 

(หล่อวินิจนันท์)

รพ. กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด

 

80.   

 

 

 

2545

3. พญ. ปาลิดา สระประเทศ

คลินิกส่วนตัว มหาสารคาม

 

81.    

 

 

พชท.

2546

1. พญ. นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ (ปราบหนองบัว)

ภาควิชากุมารฯ  มศว.

ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

82.   

 

 

 

2546

2. พญ. พชรพรรณ สุรพลชัย 

ภาควิชากุมารฯ  ธรรมศาสตร์

โรคเลือดและโรคมะเร็ง

83.   

 

 

 

2546

3. พญ. รสวันต์ อารีมิตร 

(ศรีพานิชกุลชัย)

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

เวชศาสตร์วัยรุ่น

84.   

 

 

 

2546

4. พญ. อัมพร สันติงามกุล 

(สันติกุลานนท์)

รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ กทม.

พัฒนาการและพฤติกรรม

85.   

19

2544

พจบ

2546

1. พญ. นุชจรีย์ แสนประสาท

รพ. เพ็ญ จ.อุดรธานี

 

86.   

 

 

 

ลาออก

2นพ. วรงค์วุฒิ ปิ่นอนงค์*

 

 

87.   

 

 

 

2546

3. นพ. สรฤทธิ์ อังวราวงศ์

รพ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

88.   

 

 

พชท

2547

1. พญ. กษมา พุทธสวัสดิ์ 

รพศ. ขอนแก่น 

ประสาทวิทยา

89.   

 

 

 

2547

2. พญ. ปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ

รพ. มหาราชนครราชสีมา

โรคระบบการหายใจ

90.   

 

 

 

2547

3. นพ. รัฐพล ว่องวันดี

ภาควิชากุมารฯ  ธรรมศาสตร์

โรคหัวใจ

91.    

 

 

 

2547

4. นพ. สมเกียรติ ศรีวรกุล 

คลินิกส่วนตัว

 

92.   

20

2545

พจบ

2547

1. พญ. รัชนีกร หนูวรรณะ

รพ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

 

93.   

 

 

 

2547

2. พญ. รัตนา กาสุริย์

รพ. วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

94.   

 

 

 

2547

3. พญ. ปิยวรรณ วงศ์ประสิทธิ์

รพ. มหาราชนครราชสีมา

พัฒนาการและพฤติกรรม

95.   

 

 

พชท

2548

1. พญ. มาลีวรรณ กิจเจริญศักดิ์กุล

Washington University School of Medicine

Allergy, Immunology & Rheumatology

96.   

 

 

 

2548

2. พญ. ผกาทิพย์ ศิลปะมงคลกุล 

ภาควิชากุมารฯ  ธรรมศาสตร์

โรคเลือดและโรคมะเร็ง

97.   

 

 

 

2548

3. พญ. นวรัตน์ ภควุฒิ

รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบล 

พัฒนาการและพฤติกรรม

98.   

 

 

 

2548

4. พญ. ชีวรัตน์ ไชยสาร

รพ. ปทุมเวช ปทุมธานี

 

99.   

21

2546

พจบ

2548

1. พญ. จิรัฐติกาล วรบุตร

รพ. อากาศอำนวย สกลนคร

 

100. 

 

 

 

2548

2. พญ. วิภู คุณสมบัติกุล

คลินิกเด็กแพทย์หญิงวิภู และรพ.เอกอุดร

 

101.  

 

 

 

2548

3. นพ. ตระการ แซ่ลิ้ม

รพศ. ขอนแก่น

โรคไต

102.  

 

 

พชท

2549

1. พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล

ภาควิชากุมารฯ จุฬา

โรคระบบการหายใจ

103.  

 

 

 

2549

2. นพ. วัชรินทร์ อยู่สำราญ

รพ. กรุงเทพขอนแก่น

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

104.  

 

 

 

2549

3. พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

รพ. บำรุงราษฎร์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

105.  

 

 

 

2549

4. พญ. ศุทธินี ตรีโรจน์พร

ม. อุบล

โรคระบบการหายใจ

106.  

22

2457

พจบ

2549

1. พญ. ศรินยา ศรีสารคาม

รพ. สุธาเวช ม.มหาสารคาม

 

107.  

 

 

 

2549

2. พญ. นพรัตน์ ธรรมศิริ

ภาควิชากุมารฯ วชิรพยาบาล

โรคระบบการหายใจ

108.  

 

 

 

2549

3. พญ. พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล

รพ. มหาราชนครราชสีมา

โรคเลือดและโรคมะเร็ง

109.  

 

 

พชท

2550

1. นพ. เฉลิมพล สมทรัพย์

รพ. ร้อยเอ็ดธนบุรี

 

110.  

 

 

 

2550

2. นพ. รัฐพล อุปลา

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคระบบการหายใจ

111.    

 

 

 

2550

3. พญ. จิตรสุดา สิทธิอมร

St Jude Children's Research Hospital, Memphis

โรคเลือดและโรคมะเร็ง

112.   

 

 

 

2550

4. พญ. วิจิตรา สุภาดุล

รพ. กรุงเทพคริสเตียน สีลม กรุงเทพ

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

113.   

23

2548

พจบ

2550

1. นพ. วรวุฒิ ศิวประภากร

รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบล

โรคหัวใจ

114.   

 

 

 

2550

2. พญ. สุกัญญา ถาวรยุติการต์ (กิ่งนอก)

รพ. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

 

115.   

 

 

 

2550

3. พญ. สุณิสา ศิลาเดช

รพ. อุดรธานี จ. อุดรธานี

 

116.   

 

 

 

2550

4. พญ. พรรณราย ศรีสุวรรณ

รพ. พะเยาว์ จ. พะเยาว์

 

117.   

 

 

พชท

2551

1. พญ. ลีลาวดี เตชาเสถียร 

(ศรีบุญนาค)                          

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ตจวิทยา

118.   

 

 

 

2551

2. พญ. ปิยวดี เลิศชนะเรืองฤทธิ์

รพ. วิภาวดี กทม.

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

119.   

 

 

 

2551

3. พญ. ดิษจี ลุมพิกานนท์

ภาควิชากุมารฯ  วชิรพยาบาล

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

120.  

 

 

 

2551

4. นพ. กุณฑล วิชาจารย์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

เวชพันธุศาสตร์

121.   

24

2549

พจบ

2551

1. พญ. หรรษา เรืองศิริปิยะกุล

รพ. สิรินธร จ. ขอนแก่น

 

122.  

 

 

 

2551

2. พญ. กิ่งกาญจน์ บุญพิมล

รพ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

123.  

 

 

 

2551

3. พญ. นุชรี มะลิซ้อน

รพ. กุมภวาปี จ. อุดร

 

124.  

 

 

 

2551

4. พญ. อุษณีย์ อมรสิน

รพ. มงกุฎวัฒนะ

 

125.  

 

 

พชท

2552

1. พญ. พัชรวจี ติยะโคตร

รพ. มุกดาหาร

 

126.  

 

 

 

2552

2. พญ. สุนีย์ พนมบัวเลิศ

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคไต

127.  

 

 

 

2552

3. พญ. ปองทอง ปูรานิธี 

(อึ้งภากรณ์)

ภาควิชากุมารฯ รพ.รามาธิบดี

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

128.  

 

 

 

2552

4. พญ. กนกพรรณ ฤทธิ์มนตรี

รพศ. อุดรธานี

ประสาทวิทยา

129.  

25

2550

พจบ

2552

1. พญ. จิรธร เปล่งชัย

รพ. ท่าตูม จ.สุรินทร์

 

130.  

 

 

 

2552

2. พญ. อำนวยพร อภิรักษากร

รพศ. ขอนแก่น

 

131.   

 

 

 

2552

3. พญ. มิ่งขวัญ จันทร์คามคำ

รพ. กาฬสินธุ์

 

132.  

 

 

 

2552

4. พญ. นิตยา เกศาพันธ์

รพ. ฉะเชิงเทรา

 

133.  

 

 

พชท

2553

1. นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล

ภาควิชารังสีวิทยา รพ.รามาธิบดี

 

134.  

 

 

 

2553

2. พญ. ดารา ไม้เรียง

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

135.  

 

 

 

2553

3. พญ. รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล

ภาควิชากุมารฯ รพ.รามาธิบดี

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

136.  

 

 

 

2553

4. พญ. ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์ 

(นนฤาชา)

รพ. กรุงเทพ-ขอนแก่น

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

137.  

26

2551

พจบ

2553

1. พญ. กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

รพ. กรุงเทพ-ขอนแก่น

 

138.  

 

 

 

2553

2. พญ. ศิวาภรณ์ นามวงษ์

รพ. ชัยภูมิราม

 

139.  

 

 

 

2553

3. พญ. สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์

รพ. สกลนคร

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

140.  

 

 

 

2553

4. พญ. อุ่นใจ ศรีหนา

รพ. ร้อยเอ็ดธนบุรี

 

141.   

 

 

พชท

2554

1. พญ. กรรณิกา โชคสันติสุข

รพ. กรุงเทพราชสีมา

 

142.  

 

 

 

2554

2. พญ. นงนภัส เก้าเอี้ยน 

(จิระวุฒิพงศ์)

รพ. พระราม 9

โรคระบบการหายใจ

143.  

 

 

 

2554

3. พญ. ลักษมี อึ้งศิริไพศาล

รพ. ยโสธร

 

144.  

 

 

 

2554

4.  พญ. สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โภชนาการ

145.  

27

2552

พจบ

2554

1. พญ. ณัฐฏิยา ประวันเนา

รพ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

146.  

 

 

 

2554

2. นพ. นพพล เกียรติโศภิษฐ์

รพ. มุกดาหาร

 

147.  

 

 

 

2554

3. พญ. สุนทรี บุญสิงห์

รพ. กาฬสินธุ์

 

148.  

 

 

 

2554

4. พญ. โสภิดา ตันธวัฒน์

รพ. อุดรธานี

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

149.  

 

 

พชท

2555

1. พญ. นุชวดี อาสนทอง (วันแก้ว)

รพ. ศรีษะเกษ

โรคติดเชื้อ

150.  

 

 

 

2555

2. พญ. ภัณฑิลา สิทธิการค้า

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคระบบการหายใจ

151.   

 

 

 

2555

3. พญ. สาธิดา สังเกต

รพ. มหาราชนครราชสีมา

โรคติดเชื้อ

152.  

 

 

 

2555

4. นพ. ภัทร วิรมย์รัตน์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น 

ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

153.  

28

2553

พจบ

2555

1. พญ. เกตุน์นิภา สินสุพรรณ์

รพ. บุรีรมย์

โรคหัวใจ

154.  

 

 

 

2555

2. พญ. วศินี สอนประสม

ศอด. เขต 6 ขอนแก่น

 

155.  

 

 

 

2555

3. พญ. พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

รพ. ราชพฤกษ์ ขอนแก่น

 

156.  

 

 

 

2555

4. พญ. ธนาพร นิจพานิชย์ 

(ดวงมาลา)

รพ. ยโสธร

 

157.  

 

 

พชท

2556

1. พญ. รติญา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

รพ. วิชัยยุทธ กทม.

 

158.  

 

 

 

2556

2. นพ. ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

รพ. เสรีรักษ์ กทม.

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

159.  

 

 

 

2556

3. นพ. พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

160.  

 

 

 

2556

4. พญ. ณหทัย อภิราชกมล

รพ. ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี

 

161.   

29

2554

พจบ

2556

1. พญ. งามจิตร นิลวัชรารัง 

รพ. นครพนม

 

162.  

 

 

 

2556

2. พญ. ไพลิน ชูศรีโฉม

รพ. กาฬสินธุ์

 

163.  

 

 

พชท

2557

1. นพ. ธนกร กาญจนประดับ

รพ. ศิครินทร์ กทม

โรคระบบการหายใจ

164.  

 

 

 

2557

2. นพ. ธัชชัย วิโรจวานิช

รพ. ศิครินทร์ กทม.

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

165.  

 

 

 

2557

3. พญ. วธูหทัย ไพบูลย์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

ประสาทวิทยา

166.  

 

 

 

2557

4. พญ. ปาริฉัตร เจริญถาวรพาณิช

รพ. สมิติเวช ศรีราชา

ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

167.  

 

 

 

2557

5. พญ. บุศรา เจริญวัฒน์

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โรคทางเดินอาหารและตับ

168.  

 

 

 

2557

6. พญ. ปณินันท์ ศรีนุชศาสตร์

รพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

โรคติดเชื้อ

169.  

 

 

 

ลาออก

7. พญ. นัยรัตน์ เหล่าประยูรศิริ

 

 

170.  

30

2555

พจบ

2557

1. พญ. สุภารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ

รพ. ร้อยเอ็ด

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

171.   

 

 

 

2557

2. พญ.จิรัชยา ถาวะโร

รพ. หนองบัวลำภู

 

172.  

 

 

 

2557

3. พญ. คุณัญญา สุวรรรณยิ่ง 

(ปิยธิดา วงศ์มาศ) 

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

173.  

 

 

พชท

2558

1. นพ. ทรงพล เกษสุวรรณ    

ภาควิชากุมารฯ รพ.รามาธิบดี

โรคทางเดินอาหารและตับ

174.  

 

 

 

2558

2. พญ. วราพร พรมีไชย 

(ชลนภาสถิต)

รพ. สมเด็จฯ ณ ศรีราชา

โรคระบบการหายใจ

175.  

 

 

 

2588

3. พญ. อรนุช เลิศโกวิทย์

ภาควิชากุมารฯ  วชิรพยาบาล

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

176.  

 

 

 

2558

4. พญ. ภาวิณี ซานดอห์ล 

(แก้วสุวรรณ)

Länssjukhuset Ryhov (Ryhov hospital), Sweden

 

177.  

 

 

 

2558

5. พญ. ชนิดา วงษ์รัตน์

รพ. เสรีรักษ์

โรคระบบการหายใจ

178.  

31

2556

พจบ

2558

1. นพ. ธีศิษฏ์ ต่อเจริญ

รพ. วชิระภูเก็ต

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

179.  

 

 

 

2558

2. พญ. ปาริชาต ดลเฉลิมยุทธนา 

รพ. กาฬสินธุ์

 

180.  

 

 

 

2558

3. พญ. พรรณิพิศ วงศ์มีฤทธิ์

รพ.สุ ธาเวช ม.มหาสารคาม

 

181.   

 

 

 

2558

4. พญ. มณฑกาญจน์ สุวรรณวงษ์  

รพ. สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

 

182.  

 

 

 

2558

5. พญ. รัชนีกร พานิชนอก

รพ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

 

183.  

 

 

พชท

2559

1. พญ. ณภัทร เหล่าอรุณ 

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

184.  

 

 

 

2559

2. นพ. จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล

รพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

185.  

 

 

 

2559

3. พญ. เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์

รพ. พญาไท 2

โรคติดเชื้อ

186.  

 

 

 

2559

4. พญ. รุจิรา มงคลกุล 

(ลีลาสุขารมย์)

รพ. พญาไท 2

โรคระบบการหายใจ

187.  

 

 

 

2559

5. พญ. ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

รพ. รามคำแหง

โรคติดเชื้อ

188.  

32

2557

พจบ

2559

1. พญ. ประภาพรรณ วีระศิริ 

(แก่นภักดี)

รพ. มหาสารคาม 

 

189.  

 

 

 

2559

2. นพ. นพนันท์ ภูคำ   

รพ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

 

190.  

 

 

 

2559

3. นพ. ธานุพล แสงงาม 

รพ. หนองคาย

 

191.   

 

 

 

ลาออก

4. พญ. ศศินี แก้วลา 

 

 

192.  

 

 

พชท

2560

1. พญ. กรกมล โหรสกุล   

รพ. ศิครินทร์ กรุงเทพ

ประสาทวิทยา

193.  

 

 

 

2560

2. พญ. กฤตพร ลิ้มวงษ์สินธุ์

รพ. นวนคร

โรคติดเชื้อ

194.  

 

 

 

2560

3. พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตจวิทยา

195.  

 

 

 

2560

4. พญ. วนาลี อัครโชติสกุล

รพ. มุกดาหาร

โรคไต

196.  

 

 

 

2560

5. นพ. วาทิศ นิยมการ

ภาควิชากุมารฯ จุฬา

โรคระบบการหายใจ

197.  

 

 

 

2560

6. พญ. เพียงรวี บุณย์ศุภา (บรรจงเรวดี) 

รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

 

198.  

33

2558

พจบ

2560

1. พญ. กนกกาญจน์ แก่นแก้ว 

รพ. นครพนม

 

199.  

 

 

 

2560

2. พญ. นัทกานต์ สังฆะ

รพ. บุรีรัมย์

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

200.            

 

 

 

2560

3. พญ. พรทิพา สืบสารคาม

ภาควิชากุมารฯ  ม.ขอนแก่น

 

201.  

 

 

 

2560

4. พญ. วิภาวี แสนศักดิ์ 

รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี