ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

เกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


ปรัชญา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริการและวิจัยในระดับอาเซียน ผลิตบัณฑิตแพทย์ กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ต่อยอดที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้บริการที่มีมาตรฐานและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนในภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือและประเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และดำรงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตแพทย์ กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ต่อยอดที่มีคุณภาพโดยเน้นด้านเวชศาสตร์ทั่วไปและสุขภาพชุมชน ให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยแก้ปัญหาด้านสุขภาพในภูมิภาค

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตสาขากุมารเวชศาสตร์( education) เป็นศูนย์กลางการให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับตติยภูมิ (health care) ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ( research and innovation)

เป้าประสงค์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังต่อไปนี้
  1. ผลิตแพทย์และกุมารแพทย์ที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมีความเอื้ออาทร และทันยุคกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคม สามารถปฏิบัติงาน ได้ด้วย ตนเอง อย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล  สามารถเป็นผู้นำในการทำงานแบบเครือข่าย และ สหวิชาชีพ สามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไป และให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลผู้ป่วย เฉพาะทาง ที่รับ และส่งต่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำงานโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แบบองค์รวม ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยแบบมืออาชีพ 
  2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป   และสามารถให้การตรวจวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
  3. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางกุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบปัญหาสุขภาพของเด็กในภูมิภาค สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน
  4. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างรากฐานการศึกษา ให้เกิดความมั่นคงใน ชุมชนในด้านการให้การศึกษา การเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
  5. มุ่งความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาให้แก่ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  6. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (end of life care) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตั้งแต่ระยะปริกำเนิด ทารกแรกเกิด และเด็กอย่างครบวงจร
ค่านิยมองค์กร 
ใส่ใจและแบ่งปัน (Care & Share)

2021/08/01 - พลภณ สุนทรภาส