ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บุคลากร อดีตคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น


อดีตคณาจารย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Update 07-2564


 

ชื่อ นามสกุล

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์

Subspecialty

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

1

ศ.นพ.สุขชาติ เกิดผล

โรคไต

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

2

ศ.นพ. สุมิตร สุตรา

โรคทางเดินอาหารและตับ

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

3

ศ.พญ. กฤษณา เพ็งสา

 

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

3

รศ.พญ. กุสุมา ชูศิลป์

โภชนาการ

อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

4

ผศ.นพ. จรูญ  เจตศรีสุภาพ

ตจวิทยา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

5

รศ.นพ. สมพนธ์ ทัศนิยม

ประสาทวิทยา

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

6

ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์

โรคติดเชื้อ

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

7

รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

 

โรคระบบการหายใจ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์การุณรักษ์ รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

รศ.พญ.สุกัญญา ทักษพันธ์

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ.กรุงเทพฯ

9

ศ.พญ. อรุณี  เจตศรีสุภาพ

 

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

10

ศ.พญ. อวยพร ปะนะมณฑา

โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

11

ศ.นพ. มนัส ปะนะมณฑา

 

โรคหัวใจ

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

12

รศ.นพ.วิบูลย์ วีระอาชากุล

พิษวิทยา

จิตอาสา ภาควิชากุมารฯ ขอนแก่น

13

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

โภชนาการ

อธิการบดี ม. ขอนแก่น

14

นพ. เกรียงไกร โกวิทางกูร

โรคไต

 

15

ศ.พญ. จามรี ธีรตกุลพิศาล

โรคระบบการหายใจ

SMC คลินิก รพ. ศรีนครินทร์

16

รศ.พญ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ

โรคทางเดินอาหารและตับ

 

17

ศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์

 

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

รพ. สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

พญ. วัชรี  บุณยะโหตระ

 

รพ.พระราม9 

19

พญ. ทัศนีย์  สุขปราณี

โรคติดเชื้อ

รพ.สมิตเวช

20

รศ.พญ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ

โรคหัวใจ

 

21

รศ.นพ. อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์

โรคไต

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

22

นพ. วิฐารณ  บุญสิทธิ์

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาควิชากุมารฯ รพ.ศิริราช

23

นพชูชัย  ขวัญขจรเกียรติ

 

รพ.สมิตเวช

24

พญ. สายใจ  บุญสิทธิ์

 

บุญสิทธิการแพทย์ กทม.

2021/07/31 - Chanyut Suphakunpinyo