ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

เกี่ยวกับ รายชื่อสาขาวิชา และ อาจารย์ประจำสาขาวิชารายชื่ออาจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา

รายชื่ออาจารย์

1.      หน่วยต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น

รองศาสตราจารย์ ภัทร วิรมย์รัตน์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Research Fellowship in Pediatric Endocrinology and Diabetes, University of Colorado Denver, USA

อาจารย์ รติกร ไชยศิวามงคล

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

2.     หน่วยทารกแรกเกิด

 

รองศาสตราจารย์ ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Cert. in Neonatology, Case Western Reserve University, USA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา จิระประดิษฐา

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Cert. in Neonatal-Perinatal Medicine, University of Calgary, Canada

อาจารย์ พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Cert. in Neonatal-Perinatal Medicine, University of Toronto, Canada

อาจารย์ ชนกชนันท์ จารักษ์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

3.     หน่วยกุมารประสาทวิทยา

รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)              

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์                       

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

อาจารย์ วธูหทัย ไพบูลย์

พบ. (เกียรตินิยม อันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์       

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

อาจารย์ ธนดล มะโนมงคลกุล     

พบ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

4.    หน่วยพัฒนาการเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

พบ. ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

Cert. in Developmental Behavioral Pediatrics, Case Western Reserve University, USA

อาจารย์ เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล       

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

5.     หน่วยโภชนาวิทยาคลินิก

อาจารย์ สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

Cert. in Molecular Medicine (Endocrinology and Metabolism), University of Massachusetts Medical School, USA

6.    หน่วยโรคติดเชื้อ

ศาสตราจารย์ ภพ โกศลารักษ์    

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์                       

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ  

Cert. in Retrovirology, National Institutes of Health, USA

อาจารย์ ณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

7.     หน่วยโรคไต


รองศาสตราจารย์ สุวรรณี วิษณุโยธิน

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์                       

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต           

Cert. in Pediatric Nephrology Research, Case Western Reserve University, USA

8.    หน่วยทางเดินอาหารและโรคตับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรา เจริญวัฒน์

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

9.    หน่วยโรคผิวหนัง

ศาสตราจารย์ ลีลาวดี เตชาเสถียร            

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์       

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา       

Cert. in Pediatric Dermatology, University of Miami, USA

Cert. in Cosmetic and Laser Surgery, Greater Miami Skin and Laser Center, USA

Cert. in Pediatric Dermatology, Henry Ford Hospital, USA

10. หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารา ไม้เรียง

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Cert. in Pediatric Rheumatology, University of British Columbia, Canada

อาจารย์ พรทิพา สืบสารคาม

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

11.    หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

รองศาสตราจารย์ รัฐพล อุปลา 

พบ. ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อาจารย์ ภัณฑิลา สิทธิการค้า

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อาจารย์ สิรภูมิ เนียมสนิท

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

12.  หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์   

พบ. ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ                      

Cert. in Pediatric Critical Care Medicine, University of Alberta, Canada

13.  หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

รองศาสตราจารย์ พัชรี คำวิลัยศักดิ์                        

พบ. ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

Cert. in Pediatric Hematology Oncology, Pediatric Hemostasis and Thrombosis, University of Toronto, Canada              

อาจารย์ คุณัญญา สุวรรณยิ่ง   

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์       

ว.ว. โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อาจารย์ ณภัทร เหล่าอรุณ

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

14.  หน่วยเวชพันธุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑล วิชาจารย์     

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)             

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์                                       

Cert. of Medical Scientist Fellowship Program, Samsung Medical Center, South Korea

อาจารย์ อารีย์ รัตนทองคำ

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

15.  หน่วยเวชศาสตร์วัยรุ่น

รองศาสตราจารย์ รสวันต์ อารีมิตร

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ป. เวชศาสตร์วัยรุ่น

Cert. in Adolescent Medicine, University of Toronto, Canada

Master of Medical Sciences in Medical Education, Harvard University, USA

16.  SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ. ศรีนครินทร์

อาจารย์ ศศิวิมล วงศ์ประทุม

พบ.

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

 

พญ. เพ็ญพิชชา เสมอตน

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ   

 

2023/05/25 - Chanyut Suphakunpinyo