ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login

บุคลากรสายสนับสนุน

สายสนับสนุน 2564

นางวิไลรัตน์ เถาวัลย์ดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางศรีสุดารัตน์ อ่อนสำอางค์

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

นางศิริพร นานอก

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกันยานี พลศักดิ์

พนักงานการแพทย์

นางสาวคณัสนันท์ แสนเทพ

พนักงานธุรการ

นางสาวปวิตรา คุ้มปิยะผล

นักจิตวิทยา

นางสาวยุพิน เผียวไชย

พนักงานธุรการ

นางสาวศกุนตลา สุภาสัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายเมธา บุญทองแพง

พนักงานธุรการ