ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

เกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร


A picture containing logo

Description automatically generated

โครงสร้างองค์กร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงสร้างองค์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แบ่งตามภาระงานหลักของภาควิชา เป็น 6 ด้าน ดังนี้1.       ด้านการเรียนการสอน

·        ด้านการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา

o   การจัดการเรียนการสอน

o   การประเมินผล 

o   กิจกรรมการเรียนการสอน

o   การผลิตบัณฑิต

o   การพัฒนาหลักสูตร

·        ด้านการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา

o   การจัดการเรียนการสอน

o   การประเมินผล 

o   กิจกรรมการเรียน

o   การสอน

o   การผลิตบัณฑิต

o   การพัฒนาหลักสูตร

o   การจัดสอบต่างๆ ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย

o   การศึกษาดูงานของนักศึกษา ป.บัณฑิต

o   การทำวิทยานิพนธ์/วิจัย

 

2.      ด้านการวิจัย

·         จัดทำข้อมูลสถิติเพื่อรายงานข้อมูล กพร.

·         จัดทำข้อมูลแบบรายงานการประเมินตนเอง

·         เบิกเงินสนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

·         สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

·         การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย

·         การส่งเสริมการทำวิจัย

 

3.     ด้านบริการ

·         จัดความรู้สำหรับผู้ป่วยเด็กและญาติ

·         การจัดอบรม/ประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

·         จัดประชุมวิชาชีพสำหรับสหวิชาชีพต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

·         การกำกับ ติดตามและการดูแลประสานงานประชุมวิชาการของภาควิชา

·         ออกให้บริการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาล

 

4.     ด้านประกันคุณภาพ

·         AR

·         EdPEx

·         TQA

·         HA

 

5.      ด้านบริการวิชาการ

·         จัดความรู้สำหรับผู้ป่วยเด็กและญาติ

·         การจัดอบรม/ประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

·         จัดประชุมวิชาชีพสำหรับสหวิชาชีพต่างๆทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

·         การกำกับ ติดตามและการดูแลประสานงานประชุมวิชาการของภาควิชา

·         ออกให้บริการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาล

 

6.     ด้านการบริหารงานทั่วไป

·         ด้านบริหารงานทั่วไป

o   การบริหารงานบุคคล

o   กำกับ ตรวจสอบการทำงาน ของบุคลากร การจ้างบุคลากรการประเมิน ผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้อกำหนดการจ้าง การลาออก การรับสมัคร

o   การบริหารจัดการแผนงาน

o   โครงการพัฒนาภาควิชาฯ การเขียนแผนปฏิบัติราชการระยะยาว

o   การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์

o   การจัดศซื้อ การจัดจ้าง การจ้างเหมา

o   การจัดกิจกรรมต่างๆของภาควิชาฯ

o   การเงิน งบประมาณ

o   ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆของอาจารย์ พชท .พจบ.

·         ด้านสารบรรณ

o   รับ-ส่ง หนังสือราชการ

o   การร่าง-พิมพ์หนังสือภายใน ภายนอก

o   การจัดเก็บการทำลาย

 

โครงสร้างอัตรากำลังของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วย1.      อาจารย์ประจำสาขาวิชาทั้งหมด 15 สาขาวิชา และ SMC  จำนวน 30 คน

สาขาวิชา

จำนวนอาจารย์

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

2

หน่วยทารกแรกเกิด

3

หน่วยกุมารประสาทวิทยา

3

หน่วยพัฒนาการเด็ก

2

หน่วยโภชนวิทยาคลินิก

1

หน่วยโรคติดเชื้อ

2

หน่วยโรคไต

2

หน่วยทางเดินอาหารและโรคตับ

1

หน่วยโรคผิวหนัง

1

หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

2

หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

3

หน่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ

2

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

3

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

1

หน่วยเวชศาสตร์วัยรุ่น

1

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ. ศรีนครินทร์

1

 

2.     บุคลาการสายสนับสนุน 10 คน

 

จำนวน (คน)

พนักงานเงินงบประมาณ

1

พนักงานเงินรายได้

4

ลูกจ้างชั่วคราว

5

 

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo