ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

เกี่ยวกับ ทำเนียบผู้บริหาร


รายชื่อผู้บริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วาระดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

รศ. สุขชาติ เกิดผล

7 ต.ค. 21 - 16 เม.ย. 23

หัวหน้าภาควิชา

2

รศ. กฤษณา เพ็งสา

17 เม.ย. 23 - 8 ก.ย. 23

รักษาการฯ

3

รศ. สุมิตร สุตรา

9 ก.ย. 23 - 23 ม.ค. 25

หัวหน้าภาควิชา

4

รศ. สุขชาติ เกิดผล

24 ม.ค. 25 - 2 ต.ค. 26

หัวหน้าภาควิชา

5

รศ. สุมิตร สุตรา

3 ต.ค. 26 - 23 พ.ค. 27

รักษาการฯ

6

รศ. กฤษณา เพ็งสา

24 พ.ค. 27 - 12 พ.ค. 28

หัวหน้าภาควิชา

7

รศ. สมพนธ์  ทัศนิยม

13 พ.ค. 28 - 30 ม.ค. 29

รักษาการฯ

8

รศ. สมพนธ์  ทัศนิยม

31 ม.ค. 29 - 21 ก.ค. 31

หัวหน้าภาควิชา

9

ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ

22 ก.ค. 31 - 20 พ.ย.  31

รักษาการฯ

10

รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ

21 พ.ย. 31 - 23 มี.ค. 32

รักษาการฯ

11

รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ

24 มี.ค.32 - 29 มี.ค.36

หัวหน้าภาควิชา

12

รศ. ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล

30 มี.ค.36  - 22 เม.ย.36

รักษาการฯ

13

รศ. ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล

23 เม.ย. 36 - 31 ม.ค. 39

หัวหน้าภาควิชา

14

รศ. ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล

1 ก.พ. 39 - 31 มี.ค. 39

รักษาการฯ

15

ผศ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

1 เม.ย. 39 - 31 ก.ค. 39

รักษาการฯ

16

รศ. สุมิตร สุตรา

1 ส.ค. 39 - 13 ก.ค. 42

รักษาการฯ

17

รศ. สุมิตร สุตรา

14 ก.ค. 42 - 30 ก.ย. 50

หัวหน้าภาควิชา

18

รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ

1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 53

หัวหน้าภาควิชา

19

ศ. ผกากรอง  ลุมพิกานนท์

1 ต.ค. 53 – 5 ม.ค. 54

รักษาการฯ

20

ศ. อวยพร  ปะนะมณฑา

6 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 58

หัวหน้าภาควิชา

21

รศ. อรรฆิศา ไขกิจภิญโญ

1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 61

หัวหน้าภาควิชา

22

รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชา

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo