ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บริการ ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์


คลินิกกุมารเวชกรรม

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์

สถานที่

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ สว.ชั้น 

รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-366317-9

เวลา

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 15.30 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เช้า

อ.เพ็ญพิชชา
อ.สุชาอร

อ.จามรี

อ.ผกาพรรณ

อ.จามรี

อ.สุนีย์
อ.พรทิพา

 

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

บ่าย

อ.กุณฑล

 

อ.ภัณฑิลา
อ.ประทับใจ
อ.บุศรา

อ.คุณัญญา

อ.ยุทธพงศ์
อ.รสวันต์
(สัปดาห์ที่ 2 และ 4 
นัดหมายล่วงหน้า)

อ.ธนดล

อ.รัฐพล

 

 

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล

อ.ศศิวิมล


 

แพทย์

โรคเด็กทั่วไป วัคซีน

อ.พญ.ศศิวิมล วงศ์ประทุม

อ.พญ.เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

อ.นพ.ธนดล มะโนมงคงกุล

โรคระบบหายใจ และโรคภูมิแพ้

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

อ.พญ.ภัณฑิลา สิทธิการค้า

โรคภูมิแพ้

อ.พญ.พรทิพา สืบสารคาม

โรคหัวใจเด็กและการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง

ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

อ.พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

โรคไตเด็ก

ผศ.พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

โรคทางเดินอาหารและตับ

อ.พญ.บุศรา เจริญวัฒน์

โภชนาการเด็ก

อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

ปัญหาพฤติกรรม

รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร

โรคทางพันธุกรรม และเมตาบอลิก

ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์

โรคทารกแรกเกิด

รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

อ.พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง


2021/07/28 - Chanyut Suphakunpinyo