ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login

คณาจารย์ปัจจุบัน

อาจารย์ปัจจุบัน

นพ. กุณฑล วิชาจารย์

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

นพ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

หน่วยพัฒนาการเด็ก

นพ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์

หน่วยกุมารประสาทวิทยา

นพ. ธนดล มะโนมงคลกุล

หน่วยกุมารประสาทวิทยา

นพ. พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

หน่วยทารกแรกเกิด

นพ. ภพ โกศลารักษ์

หน่วยโรคติดเชื้อ

นพ. ภัทร วิรมย์รัตน์

หน่วยต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น

นพ. ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์

หน่วยโรคกุมารเวชศาสตร์หัวใจ

นพ. รัฐพล อุปลา

หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ. สิรภูมิ เนียมสนิท

หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ. คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ. จรรยา จิระประดิษฐา

หน่วยทารกแรกเกิด

พญ. ชนกชนันท์ จารักษ์

หน่วยทารกแรกเกิด

พญ. ณภัทร เหล่าอรุณ

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ. ณัฐกานต์ ตันฑวรักษ์

หน่วยโรคติดเชื้อ

พญ. ดารา ไม้เรียง

หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. บุศรา เจริญวัฒน์

หน่วยทางเดินอาหารและโรคตับ

พญ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

หน่วยทารกแรกเกิด

พญ. พรทิพา สืบสารคาม

หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ. ภัณฑิลา สิทธิการค้า

หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ. รติกร ไชยศิวามงคล

หน่วยต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น

พญ. รสวันต์ อารีมิตร

หน่วยเวชศาสตร์วัยรุ่น

พญ. ลีลาวดี เตชาเสถียร

หน่วยโรคผิวหนัง

พญ. วธูหทัย ไพบูลย์

หน่วยกุมารประสาทวิทยา

พญ. ศศิวิมล วงศ์ประทุม

SMC รพ.ศรีนครินทร์

พญ. สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

หน่วยโภชนวิทยาคลินิก

พญ. สุวรรณี วิษณุโยธิน

หน่วยโรคไตเด็ก

พญ. อารีย์ รัตนทองคำ

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

พญ. เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

หน่วยพัฒนาการเด็ก