ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login

แพทย์ประจำบ้าน

ปี 1 2566

นพ. กฤตยชญ์ อนวัชพงศ์

พชท

นพ. กิตติภูมิ อนุพงศ์

พชท

นพ. ธนิน เหรียญไพโรจน์

พชท

นพ. ศณธร โกมลมณี

พชท

พญ. จินต์จุฑา สมศิริพรชัย

พชท

พญ. นภัสกร สัตนาโค

พชท

พญ. รติพร กิจเจริญปัญญา

พชท

ปี 2 2566

Dr. Vanhsay INTHAMONE

พจบ หลักสูตร ป.บัณฑิต (สปป ลาว)

นพ. กัมปนาท อุปนันท์

พชท

นพ. จิรนันท์ จันทร์ดา

พชท

นพ. ธนวัฒน์ เดชภูมี

พจบ

นพ. ธนสินธ์ รัตนูปการ

พชท

นพ. ภัทท์ พูนศรัทธา

พชท

พญ. ทักษพร พรหมเทศ

พชท

พญ. ธนภรณ์ เจริญขวัญ

พชท

พญ. ปิยะดารัตน์ อัศวะสกุลโชคดี

พชท

พญ. สโรชา ตั้งเสถียรภาพ

พชท

ปี 3 2566

นพ. ธนชัย นิธิเสาวภาคย์

พชท

นพ. พงศกร อุดมดิเรกกุล

พจบ

พญ. กมลทิพย์ จันทรสาขา

พจบ

พญ. กฤชวรรณ รัชตเวช

พชท

พญ. ชุตินันท์ วงศ์ขอนแก่น

พจบ

พญ. ฐิติชญา ลีสุรพงศ์

พชท

พญ. ธนาพร เหมนวล

พจบ

พญ. รวิสรา ปุณญาอิสราภรณ์

พชท

พญ. อภิชญา เกรียงวัฒนศิริ

พชท

พญ. อภิชญา เอนกวรกุล

พชท

พจบ ต่อยอด