ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

การศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ปี 2566


หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักที่แพทยสภารับรอง มีพันธกิจเพื่อผลิตกุมารแพทย์ เพื่อดูแลปัญหาและสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย โดยให้การรักษาอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ (health care) โดยการจัดกระบวนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ (education) และการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (research and innovation) เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กย่างสมดุลและยั่งยืน ประชากรเด็กจะได้มีสุขภาพดีเป็นกำลังสาคัญของชาติต่อไป 


2023/12/15 - Chanyut Suphakunpinyo