ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จำนวน 2 ตำแหน่ง


สาขาวิชากมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครเพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566


เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

2.สำเนาแสดงผลการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (บ Transcript) จำนวน 1ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาบน จำนวน 1 ชุด

4.หนังสือรับรอง (lบRecommendation) จากอาจารย์ จำนวน 2 ท่าน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6.สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวชกรรม จำนวน 1 ชุด

7.สำเนใบแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีฟวชกรรมกุมาร จำนวน 1 ชุด


เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียด

1.ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการแพทยสถา

2.เงื่อนไขการรับสมัครของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวิไลรัตน์ เถาวัลย์ดี

Email : wilairut@kku.ac.th

Tel :085-0101765

2023/09/14 - Chanyut Suphakunpinyo