ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

การศึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


ปีการศึกษา 2564 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทางของแพทยสภา ทั้งหมด  6 สาขา ดังนี้

  1. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 
  2. กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 
  3. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
  4. กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ (ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
  5. กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
  6. กุมารเวชศาสตร์โรคไต 

2021/08/01 - Chanyut Suphakunpinyo