ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยโภชนวิทยาคลินิก


สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

หน่วยโภชนวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.        รองศาสตราจารย์ กุสุมา ชูศิลป์

อาจารย์แพทย์

2.      อาจารย์ สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.        บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโต ตัวเล็ก น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ปัญหาการขาดสารอาหาร และโรคอ้วนในเด็ก ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายให้อาหารทางหน้าท้อง โรคลำไส้สั้น

ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโภชนาการเด็ก

พุธ

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

 

2.      รับปรึกษา ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนะนำแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารตามวัย

3.      ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมการให้อาหารที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ หรือผู้ป่วยเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

4.      ประเมินการเจริญเติบโต วัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition)

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo