ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยโรคผิวหนัง


สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ เจตศรีสุภาพ

ที่ปรึกษา

2.   รองศาสตราจารย์ ลีลาวดี เตชาเสถียร

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.    บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาผิวหนังและตรวจโรคผิวหนัง


 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคผิวหนัง

พุธ

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2


2.   รับปรึกษาปัญหาผิวหนัง ปัญหาโรคผิวหนัง และให้การดูแลรักษาโรคผิวหนังในผู้ป่วยเด็ก จากทุกแผนกและทุกภาควิชาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

3.   ให้บริการตัดชิ้นเนื้อ (skin biopsy) เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

4.   ให้บริการเลเซอร์ (laser) สำหรับรักษาโรคผิวหนัง ในโรคปานแต่กำเนิดชนิดต่างๆ 

5.   ให้บริการรักษาโรคผิวหนังด้วย cryotherapy 

6.   เปิดรับนักศึกษาดูงาน (elective) ด้านโรคผิวหนัง รับนักศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ


ภาพกิจกรรม