ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยทารกแรกเกิดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

หน่วย ทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


บุคลากรแพทย์

 

ตำแหน่ง

1.    รองศาสตราจารย์ ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

หัวหน้าหน่วย

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา จิระประดิษฐา

แพทย์ประจำหน่วย

3.   อาจารย์ พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

แพทย์ประจำหน่วย


บุคลกรพยาบาล

 

ตำแหน่ง

1.    พว. ขนิษฐา ตรงศูนย์

หัวหน้าหอผู้ป่วย 2ก

2.   พว. สุนทรี น้ำใจทหาร

หัวหน้าหอผู้ป่วย 2ข

3.   พว. ศิริพร มีหมู่

หัวหน้าหอผู้ป่วย 2ค

4.   พว. รัศมี งามเจริญ

หัวหน้าหอผู้ป่วย NICU

5.   พว. นิตยา ปานเพชร

หัวหน้าห้องคลอด

 

บริการ

1.    บริการทางการแพทย์และพยาบาลแก่ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อนทางการแพทย์ ณ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ได้แก่ ทารกเกิดก่อนกำหนด ทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด ทารกที่มีระบบการหายใจล้มเหลว ทารกที่มีภาวะเร่งด่วนทางศัลยกรรม ร่วมกับการบริการแบบสหวิชาชีพ

2.   บริการทางการแพทย์และพยาบาลแก่ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย หรือเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ณ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด 2ค ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูก ส่งเสริมการเลี้ยงดูทารกด้วยนมแม่ บริการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด

3.   บริการดูแลรับเด็กทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง ณ ห้องคลอด

4.   บริการทางการแพทย์และพยาบาลแก่ทารกแรกเกิดสุขภาพดี ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2ก และ 2ข บริการตรวจคัดกรองการได้ยิน

5.   บริการรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลอื่น ๆ

6.   บริการด้านการเรียนการสอนแก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ต่อยอดสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

7.   บริการตรวจผู้ป่วยนอกสำหรับทารกแรกเกิดที่ได้กลับบ้านจากหอผู้ป่วย NICU และ 2


 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกทารกแรกเกิด

อังคาร

13.00-16.30 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

 

ภาพกิจกรรม


 

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo