ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤตสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบําบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 


บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.    ศ.พญ.จามรี    ธีรตกุลพิศาล    

ที่ปรึกษา

2.   รศ.นพ.รัฐพล อุปลา

หัวหน้าหน่วย

3.   อ.พญ.ภัณฑิลา สิทธิการค้า

อาจารย์ประจำหน่วย

4.   อ.นพ.สิรภูมิ เนียมสนิท

อาจารย์ประจำหน่วย

5.   นางสาวสุรีพร ศรีสุทธิกมล

พยาบาลชำนาญการพิเศษ และ APN

 

ตารางการออกตรวจ

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

พฤหัสบดี

9.00-12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2 (โทร 043-363012)

คลินิกพิเศษในเวลา(SMC) และบูรณาการนอกเวลา

อังคาร

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์อาทิตย์

9.00–16.00 น.

9.00–12.00 น.

13.00-15.00 น.

13.00–15.00 น.

9.00 -12.00 น.

ติดต่อนัดหมาย

โทรศัพท์ 043 366444-6

099-4974000

 

  ด้านการบริการ

1.1   ผู้ป่วยนอก

-        Chest Clinic ให้บริการตรวจและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจ และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี 9.00-12.00น.

-        Chest Rehabilitation & Home Care Clinic ให้บริการตรวจและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความซับซ้อนทางระบบหายใจ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการสอนและฝึกการปฏิบัติ และร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ดูแล /ครอบครัวมีความมั่นใจและสามารถให้การบำบัดดูแลได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ที่บ้าน โดยมีพยาบาลที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำและปรึกษา  เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น.

 

1.2ผู้ป่วยใน

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบหายใจที่มีอาการรุนแรง  จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล  เช่น  ปอดอักเสบ  หลอดลมโป่งพอง  หืดรุนแรง ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

 

1.3   บริการตรวจวินิจฉัยทางระบบหายใจ 
1.3.1  การทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก (Pulmonary Function Test)
1.3.2  
การตรวจบันทึกระดับความเข้มข้นของออกซิเจน และระดับคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างต่อเนื่องขณะหลับ (Overnight pulse oximetry and capnometry monitoring)
 1.3.3  
การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric fiberoptic bronchoscopy)
 1.3.4  การตรวจการนอนหลับในเด็ก (Polysomnography)
 1.3.5  
การทำ Six Minute Walk Test
 1.3.6  
การทดสอบวัดความไวของหลอดลมโดยการออกกำลังกาย (Exercise Challenge Test)
1.3.7  
การทำ Methacholine Challenge Test

1.3.8    ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง (Skin prick test)

1.3.9    ตรวจ specific IgE

1.3.10  การตรวจ FeNO

 

ภาพกิจกรรม

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo