ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

หน่วย กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ประจำ

 

ตำแหน่ง

1.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์          

อาจารย์แพทย์

2.      อาจารย์ ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

อาจารย์แพทย์

อาจารย์พิเศษ

 

ตำแหน่ง

1.        ศาสตราจารย์ มนัส ปะนะมณฑา

อาจารย์แพทย์

2.      รองศาสตราจารย์ อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ

อาจารย์แพทย์

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่ง

1.        คุณสุธีรา ยาทองไชย

พยาบาลวิชาชีพประจำสาขาวิชา

 

ด้านงานบริการ

ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบพิการแต่กำเนิด และโรคหัวใจที่เป็นภายหลังด้วยทีมอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญ ดังนี้

1.1   การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในเวลาราชการ ที่คลินิกผู้ป่วยนอก

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคหัวใจเด็ก

ศุกร์

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

คลินิกโรคหัวใจซับซ้อน

(Complex heart disease clinic)

พุธ (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่ Grown-up congenital heart (GUCH) clinic

พุธ (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

ตรวจสวนหัวใจ

(Cardiac catheterization)

จันทร์

09.00 – 16.00 น.

ห้องสวนหัวใจ ชั้น 2 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography)

(นพ.ยุทธพงศ์)

อังคาร

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจเอคโคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography)

(พญ.ประทับใจ)

พฤหัสบดี

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจเอคโคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทารกในครรภ์ (นพ.ยุทธพงศ์)

(Fetal echocardiography)

จันทร์

13.00 - 16.00 น.

ห้องตรวจเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้น 2 ตึก สว. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

*คลินิกโรคหัวใจซับซ้อน การตรวจสวนหัวใจ และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีการนัดหมาย ล่วงหน้า

1.2 การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในเวลาราชการ ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (SMC clinic)

 

วัน

เวลา

สถานที่

นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์         

พฤหัสบดี

13.30 - 16.00 น.

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์

สว.1 ชั้น 1

พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

อังคาร

13.30 - 16.00 น.

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์

สว.1 ชั้น 1


ภาพกิจกรรม


  


2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo