ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยกุมารประสาทวิทยา


สาขาวิชากุมารประสาทวิทยา

หน่วยกุมารประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากร  

 

ตำแหน่ง

1.    รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์

แพทย์

2.   อาจารย์ วธูหทัย ไพบูลย์

แพทย์

3.   อาจารย์ ธนดล มะโนมงคลกุล

แพทย์

 

บริการ

1.    บริการตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาทและสมอง โรคลมชัก ณ คลินิกโรคสมองประสาทกุมารเวช ห้องตรวจกุมารเวชกรรม อาคาร สว. ทุกวันอังคาร 13.00-16.00 น. 

2.   บริการตรวจโรคโทรเวชกรรม (Telemedicine) ทุกวันอังคาร 9.00-12.00 น.

3.   รับปรึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาทและสมอง ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยแผนกอื่นในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลอื่น

4.   บริการตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography; EEG

5.   บริการทางวิชาการ สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาระดับหลังปริญญาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo