ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยเวชพันธุศาสตร์


                                                        

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

หน่วย เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑล วิชาจารย์

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.        บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผู้ป่วยนอกโรคทางพันธุกรรม และความพิการแต่กำเนิด

2.      บริการตรวจผู้ป่วยใน ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผู้ป่วยในโรคทางพันธุกรรม และความพิการแต่กำเนิด และรับปรึกษาผู้ป่วยจากต่างแผนก

3.      ศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคหายาก ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก และเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษา รับส่งต่อ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.      ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แม่นยำ (Center of Excellent in Precision Medicine) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม และโรคหายาก

5.      ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์โมเลกุล ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางอณูพันธุศาสตร์ และชีวเคมี

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคทางพันธุกรรม (SMC)

จันทร์

13.00 – 15.00 น.

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ ตึก สว 1 ชั้น 1

คลินิกโรคทางพันธุกรรม

อังคาร

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2 ชั้น 1

คลินิกจีโนมิกส์

พุธ

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2 ชั้น 1


2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo