ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยโรคไตสาขาวิชาโรคไต

หน่วยไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.        รองศาสตราจารย์ สุวรรณี วิษณุโยธิน

อาจารย์แพทย์

2.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ พนมบัวเลิศ

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.        บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กที่มีปัญหาโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเอส แอล อี และปัญหาความผิดปกติของสารน้ำและอิเล็คโทรไลต์

2.      บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กที่มีปัญหาไตวายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงเด็กที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยเด็กที่รอการปลูกถ่ายไต และได้รับการปลูกถ่ายไต

3.      รับปรึกษาปัญหาโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาความผิดปกติของสารน้ำและอิเล็คโทรไลต์ในเด็ก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

4.      บริการเจาะเนื้อไต (kidney biopsy) เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา กรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์


ตารางออกตรวจ

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคไตเด็ก/ คลินิกปลูกถ่ายไตเด็ก

จันทร์ (พุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

13.00 - 16.30 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก กว.ชั้น 2

คลินิกล้างไตทางช่องท้องเด็ก/ คลินิกเด็กรอปลูกถ่ายไต

พฤหัสบดี

09.00- 12.00 น.

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ตึก กว. ชั้น 5

คลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

จันทร์-เสาร์

09.00 - 16.00 น.

ห้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต ตึก กว. ชั้น 4

 

  

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo