ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยพัฒนาการเด็ก


                                           

สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม

             หน่วย พัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ

แพทย์

2.   อาจารย์ เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

แพทย์

3.   นางปวิตตรา คุ้มผล

นักจิตวิทยา


บริการ

1.    บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ปัญหาการเรียน ปัญหาอารมณ์ และปัญหาเลี้ยงดูเด็ก


 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกพัฒนาการเด็ก

อังคาร

13.00 - 16.30 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

คลินิกปัญหาพฤติกรรมเด็ก

พุธ

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2


2.   รับปรึกษา ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูและส่งเสริมศักยภาพเด็ก

3.   ให้การดูแลรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรม ตลอดจนการปรับพฤติกรรม

4.   ตรวจประเมินระดับพัฒนาการ ระดับสติปัญญา และการเรียนรู้ พฤติกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม


2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo